Toggle Bar

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Numer w wykazie prac - UD28, Działy: rodzina, Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wykaz prac legislacyjnych: Rady Ministrów, Status projektu: otwarty, Data utworzenia:21-03-2024.

Projekt (legislacja.gov.pl)

Developed in conjunction with Joomla extensions.