Toggle Bar

Czy lekarz i personel medyczny na sali chorych może zwracać się do pacjentów po imieniu i nazwisku?

Warto pamiętać, że prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta jest bardzo ważne. Lekarz nie powinien na sali chorych zwracać się po imieniu i nazwisku do pacjenta. Można natomiast zwracać się do pacjenta używając chociażby zwrotu „Pan/Pani” wraz z dodaniem imienia, co jednocześnie zagwarantuje poszanowanie godności pacjenta.

Prawo do usunięcia danych RODO

Możesz poprosić organizację, która przechowuje Twoje dane, o usunięcie tych danych. W pewnych okolicznościach muszą to zrobić. Czasami można usłyszeć, że nazywa się to "prawem do bycia zapomnianym".

Kary za naruszenia przepisów RODO

Jedynym podmiotem uprawnionym do przeprowadzania kontroli w Polsce, w zakresie nieprawidłowości związanych z ochroną danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Czy na drzwiach gabinetów lekarskich można zamieszczać imiona, nazwiska lekarzy?

Tak. Zamieszczenie imion i nazwisk oraz specjalizacji lekarza na drzwiach gabinetów lekarskich nie narusza RODO. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach medycznych, aby pacjenci mogli łatwo zidentyfikować specjalistów, którzy przyjmują w danym gabinecie. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) chroni osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem ich danych przez podmioty prywatne oraz przez większość podmiotów publicznych. Przetwarzanie danych przez właściwe organy ścigania do celów egzekwowania prawa podlega jednak nie przepisom RODO, ale dyrektywie o ochronie danych w sprawach karnych.

Prawo dostępu do danych RODO

Prawo dostępu do danych to jedno z najważniejszych praw przyznanych przez RODO osobom fizycznym w kontekście przetwarzania ich danych osobowych Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO – osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie.

Pierwsza podstawa prawna RODO: Zgoda osoby

Zgoda istnieje wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, dobrowolnie i wyraźnie zgodziła się na przetwarzanie danych. Przetwarzanie jest dozwolone, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. Ogólna definicja danych osobowych znajduje się w art. 4 pkt 1 RODO

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym to prawo wynikające z rozporządzenia unijnego RODO (art. 17 ust. 1). Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia – zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru.

Prawa osób, których dane dotyczą - art. 15-21 RODO

Zgodnie z art.15 RODO każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do zwrócenia się do administratora z pytaniem, czy przetwarza on jej dane i w jakim zakresie.

Developed in conjunction with Joomla extensions.