Toggle Bar

Prawa osób, których dane dotyczą - art. 15-21 RODO

Zgodnie z art.15 RODO każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do zwrócenia się do administratora z pytaniem, czy przetwarza on jej dane i w jakim zakresie.

Administrator po wpłynięciu takiego żądania,  powinien  poinformować wnioskującego o tym, czy jest w posiadaniu jego danych osobowych, a jeśli tak, to również o tym jakie to są dane. Osoba, której dane dotyczą, może wykonywać różne prawa względem administratora, czyli podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych (art. 15-21 RODO):

Prawo dostępu do danych

Prawo do żądania sprostowania danych

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Obowiązek powiadomienia wobec osób, których dane dotyczą

Obowiązek powiadomienia wobec odbiorców

Prawo do przenoszenia danych

Developed in conjunction with Joomla extensions.